سینوزیت و علائم شناخت این بیماری و همچنین درمان طب سنتی و طب اسلامی همراه با طب گیاهی پرداخته شده است