در این قسمت از فروشگاه تن آباد به برسی بیماری ها در طب سنتی و طب اسلامی پرداخته شده است و همچنین سعی شده است طب های مکمل ایران و جهان را بیشتر معرفی نماییم